gravityboy.com ~~~ Mandelyn ~~~
 custom chord chart || GDAE tuning ||
| by jim cranwell | © 2ØØ5 | goddess 4Ø1 | gravityboy.com
C fr-open
G E C E
o__o
||||
|o||
||o|
D fr-open
A D A F#
_oo_
||||
o||o
||||
E fr-open
G# E B E
___o
o|||
|oo|
||||
A fr-2nd
A E C# E
oo|ø
|||¦
||o¦
|||¦
G fr-open
G D B G
oo__
||||
||o|
|||o
E7th fr-open
G# D B E
_o_o
o|||
||o|
||||
D7th fr-open
A D C F#
_o__
||||
o||o
||o|
G7th fr-open
G D B F
oo__
|||o
||o|
||||
Gmin fr-open
G D A# G
oo__
||o|
||||
|||o
Amin fr-open
A E C E
___o
||||
oo||
||o|
Gaug fr-open
G D# B G
o___
|o||
||o|
|||o
Fdim fr-open
G# D B F
_o__
o||o
||o|
||||
A11th fr-open
G D A E
oooo
||||
||||
||||
E9th fr-open
G# E B F#
____
o|||
|ooo
||||
Fm6th fr-open
G# D C F
_o__
o||o
||||
||o|
D7sus4 fr-open
A D C G
_o__
||||
o|||
||oo
Bmaj7 fr-open
A# D# B F#
____
|o||
||oo
o|||
Em7 fr-open
G D B E
oo_o
||||
||o|
||||

zero slash Ø ¦ dash, means play an open string, no matter what the fret, ...babette.
| VB no msg Sun Jun 10 02:46:23 2001 | print this page