Guitar Chord Name Finder


|
Ostrzy | Mieszkanie | Przypadek |
Zatykaæ
|umocowany Med Powolny
StrojenieZamek


Superstrings Gitara Struna Wymieniæ Znalazca
przy Jakub Cranwell ...Miliony od Gitara Struny 
Urzêdowy przemawiaæ od ten stronica...
http:/www.gootar.com/guitar/indexpolish.html
  New!   Struna Wymieniæ Znalazca Rezygnowaæ Zdrowy
  New!   Potrzebowaæ liczniejszy podzia³ki? Znalazca Siedem
  New!   Wszelki Liczba od Sznurki Znalazca
  New!   Potrzeba an zaawansowany wersja
od ten program wiêcej drudzy?
Rozróbka- Wolny, Automatyczny zak³adaæ
Dostaæ ono Teraz! ...przyjecha³ rezygnowaæ zdrowy!

ZnaleŸæ ten wymieniæ od wszelki struna!
Just ruszyæ z miejsca twój mysz przez pewien gryŸæ po³o¿enie od fretboard i trzaskaæ u ono wobec zawieraæ ten skrypt d³u¿ny w ten struna. Jeœli ty trzaskaæ od ten sam sznur oprócz ró¿ny miejsce ono wola zmieniaæ ono. Jeœli ty trzaskaæ u pewien skrypt d³u¿ny ju¿ na miejscu... ono wola usun¹æ ono
Pozosta³oœci...
Trzaskaæ w... : 0 : 2 : 5 : 7 : 10 : 0 : ..."umieszczaæ równie strojenie" wtedy " zamek"
Coœ jest mo¿liwy...
Ten najwy¿sza oferowana cena struna wymieniæ jest zwykle pisemny wprost. W przeciwnym razie... cokolwiek wystawa równie ten najkrótszy wymieniæ jest zwykle ( nie koniecznie) ten najwy¿sza oferowana cena wybór wobec u¿ywaæ, chyba ¿e to jest mówi "11th" albo "13th" gdzieœ w ten wystawa, wtedy czyli sta¿ ten struna omawianego i to jest przedstawienie ty co skrypty d³u¿ne jesteœcie tak¿e zawarty w ten struna. Podczas ono mówi 11th albo 13th ono oznacza tu jest tak¿e pewien 7th zawarty w ten struna ( wszelki zdrowy 9th, 11th albo 13th struna tak¿e ma pewien 7th w ono),... ten odnawiaæ zapas towarów od ten struna imiona pokaza³ jesteœcie ten program si³a pewien struna wymieniæ z ka¿dy pojedynczy skrypt d³u¿ny ów by³ okazja w ten struna. Ten program wola narrator ty dok³adnie co jest w ten struna, if's and's i but's. Na przyk³ad jeœli jesteœ przedstawienie pewien mniejszy struna ( mniejszy trzeci) oprócz ty tak¿e mieæ ten trzeci w ono, ono wola powiedzieæ tak... m w3 || Rm33 ( korzeñ, mniejszy trzeci, rezygnowaæ 3) ... coœ czyli zwykle w pewien struna dopiero teraz opuszczony jest x'd na zewn¹trz... no5 no3 etc..
m"" : w ten wynikn¹æ oznacza mniejszy struna albo mniejszy trzeci ( powiêkszony 9th i mniejszy trzeci jesteœcie ten sam skrypty d³u¿ne), skrypty d³u¿ne w ten ³uska
Rd22m334d55a56b77
Ten wystawa za ten struna wymieniæ...
|| R jest ten Korzeñ, wtedy ten œcis³y skrypty d³u¿ne u¿ywany w ten struna.
Tutaj jest ca³e szulernia || R, d2, 2, m3, 3, 4, d5, 5, a5, 6, b7, 7,
To jest Korzeñ , przyæmiony drugi, drugi, mniejszy trzeci, trzeci, czwarty, przyæmiony pi¹ty, pi¹ty, aug pi¹ty, szósty, mieszkanie siedem (7th), siedem (maj7)
Jeœli wszelki wystawa w ten uk³ad graficzny ma an dodatek ( wiêcej ni¿ jeden) 2, 5, albo 7 w ono, i.e. d22, 5a5, b77, mo¿esz zwykle regu³a ono na zewn¹trz.
m33 mog¹ rzeczywiœcie coœ znaczyæ poniewa¿ powiêkszony 9th i mniejszy trzeci jesteœcie ten sam skrypty d³u¿ne
przyk³ad.. "C siódmy ostry dziewi¹ty" jest pewien zdrowy struna... C 7th aug9 w3 || Rm335b7
R d2 2 m3 3 4 d5 5 a5 6 b7 7
korzeñ -2 2nd m3 3rd 4th -5 5th +5 6th b7th maj7
Korzeñ przyæmiony drugi drugi mniejszy trzeci trzeci czwarty przyæmiony pi¹ty pi¹ty aug pi¹ty szósty mieszkanie siedem (7th) siedem (maj7)

Umieszczaæ równie Strojenie...
Jeœli ty potrzeba wobec zmieniaæ ten od pocz¹tku do koñca strojenie... just wchodziæ cokolwiek struna skrypty d³u¿ne by³by zdrowy jeœli ty byliœmy interpretacja an otworzyæ struna w ten zmienny strojenie ( jeœli ty potrzeba " otworzyæ E" strojenie... trzaskaæ w pewien regularny "E struna") wtedy trzaskaæ " umieszczaæ Strojenie" teraz ten gitara jest stroi³ instrument wobec ów uporz¹dkowanie od skrypty d³u¿ne, " umieszczaæ Strojenie" tylko zmiany ten skrypty d³u¿ne ów masz od fretboard... wszelki sznur zostawiaæ pusty wola pozostawaæ do zap³aty ten sam ( jeœli ty potrzeba " spadaæ Demarche" bêdziesz tylko ma byæ trzaskaæ ten 6th sznur, 10th gryŸæ). Mo¿esz u¿ywaæ ten ( od bieg) pod k¹tem wszelki gitara strojenie i tak¿e wszelki strojenie pod k¹tem wszelki instrument... Ukulele, Mandolina, Banjo, just ton cztery albo piêæ sznurki wobec cokolwiek ten instrument strojenie jest... wtedy u¿ywaæ tylko ów sznurki.
Na przyk³ad Ukulele strojenie " × × 5 5 5 5 " = " × × G C E Pewien"
Czynny Kap³on:
Jeœli ty potrzeba wobec u¿ywaæ pewien " czynny Kap³on", just trzaskaæ od ten sam gryŸæ wypoziomowaæ przez ten szyja ( na przyk³ad trzeci gryŸæ " 3 3 3 3 3 3 ") wtedy trzaskaæ " umieszczaæ równie strojenie", teraz ten gitara jest stroi³ instrument "G C F Bb DEMARCHE G" . (od bieg mo¿esz ton ono wobec an zmienny strojenie i czynny Kap³on przy wszelki gryŸæ albo cokolwiek/ wszêdzie ty potrzeba).
przyk³ad.. "otworzyæ E strojenie" przy ten pi¹ty gryŸæ... = " 5 7 7 6 5 5 " ..."umieszczaæ równie strojenie"
Teraz cokolwiek ty trzaskaæ u maj¹ byæ wystawa jak gdyby ty mia³ pewien Kap³on od pi¹ty i byliœmy stroi³ instrument wobec " otworzyæ E" albo " pewien E PEWIEN C# E Pewien"
skrypt d³u¿ny ty don't ma byæ czyniæ ten nagle, ty mog³oby zatrzaœniêty "5 5 5 5 5 5" ( znaczenie... JA potrzeba kap³on 5th gryŸæ) wtedy "x 2 2 1 x x" ( i " otworzyæ E" ...który jest rzeczywiœcie an " pewien" teraz poniewa¿ jesteœ przy ten 5th gryŸæ) pod k¹tem ten sam " otworzyæ E" 5th gryŸæ strojenie, cokolwiek skrypty d³u¿ne masz u gryŸæ deska wola dodaæ w ten strojenie.
Rozliczaæ:
rozliczaæ wola usun¹æ wszystko i umieszczaæ ten gitara w ty³ wobec "E PEWIEN DEMARCHE G B E" strojenie je¿eli nie jesteœ mieæ ten zamek pud³o sprawdzone
zamek:
Kiedykolwiek masz " umieszczaæ pewien strojenie" ty potrzeba wobec uratowaæ ( na przyk³ad zostawiaæ "E B G DEMARCHE PEWIEN E" ) trzaskaæ " zamek"...ten wola " zamkn¹æ sklep" i ten strojenie wola pobyt przy co to jest wkrótce i won't badanie chocia¿by nawet ty oczyœciæ atmosferê wystawa.
| Ostrzy | mieszkania |
Nie wykonaæ osiedlaæ pod k¹tem program skrypt d³u¿ny wystawa jest najliczniejszy wspólny enharmonic wartoœæ...
C , C# , DEMARCHE , Eb , E , F , F# , G , Ab , PEWIEN , Bb , B
jeœli ty potrzeba wobec napisaæ zbyt du¿o ten wchodz¹ w sk³ad i wystawa tylko ostrzy albo mieszkanie, trzaskaæ twój wybórpattern
29() : pewien dziewi¹ty skrypt d³u¿ny ( ten sam skrypt d³u¿ny równie drugi). Jeœli ty dodaæ ten 9th skrypt d³u¿ny wobec wszelki struna ono by³by byæ uwa¿ane an "add9" struna.
W an prawdziwy " dziewi¹ty" struna ten " mieszkanie siódmy" jest tak¿e zawarty 1, 3, 5, b7, 9 w( pewien "C9th" albo "C7th" struna ten " mieszkanie 7th" albo "b7" ...zwykle just wywo³any "7th" jest pewien "Bb albo Pewien# skrypt d³u¿ny").
Wszelki struna ów mówi wiêkszy... "wiêkszy dziewi¹ty", " wiêkszy trzynasty" oznacza ten siódmy skrypt d³u¿ny ma by³ podniesiony 1, 3, 5, 7, 9 nie( ten dziewi¹ty albo ten trzynasty Jeœli ten program pokazuje "9" w ten wystawa ono oznacza ten 9th skrypt d³u¿ny ( albo 2nd) jest zawarty w ten struna. Jeœli ten program pokazuje jak gdyby " mniejszy dziewi¹ty" masz rzeczywiœcie ufundowaæ pewien prawdziwy dziewi¹ty struna zmiennoœæ.
29() pamiêciowy pamiêæ pomys³: 2 + 7 = 9
411() : an jedenasty ( ten sam skrypt d³u¿ny równie czwarty).
W an prawdziwy " jedenasty" struna 1, 3, 5, b7, 9, 11 ten dziewi¹ty i ten mieszkanie siódmy jesteœcie tak¿e zawarty oprócz ten 5th i 9th albo ten 3rd i 5th jesteœcie zwykle opuszczony
411() pamiêciowy pamiêæ pomys³: 4 + 7 = 11
613() : ten trzynasty ( ten sam skrypt d³u¿ny równie szósty
PEWIEN prawdziwy "13th" struna zawiera ten... 1, 3, 5, b7, 9, 11, 13
oprócz jeœli ty zawiadomienie tu s¹ siedem skrypty d³u¿ne...i to jest nie zamierzaæ praca od gitara tak ten 5th i ten 9th albo ten 9th i ten 11th jesteœcie wspólnie opuszczony z struna
613() pamiêciowy pamiêæ pomys³: 6 + 7 = 13
Import Skrypt d³u¿ny: chocia¿ niektórzy struny podobny Am7th i C6th wola zawsze nawi¹zywaæ kontakt ten sam skrypty d³u¿ne... ów nie jest zawsze koniecznie prawdziwy. Tutaj jest ten test... jeœli ty trzaskaæ w jak gdyby... [ 3 3 3 3 3 3 ] i otó¿ | G mniejszy jedenasty | C jedenasty | Bb 6/9 | ono nie robi œrednia arytmetyczna tych jesteœcie ten sam struny rezygnowaæ ró¿ny imiona, ono oznacza ten specyfik uporz¹dkowanie od skrypty d³u¿ne mog¹ byæ wywo³any ów imiona... teraz trzaskaæ w ten... [ 3 3 3 3 3 5 ] i bêdziesz zobaczyæ ten | G mniejszy jedenasty | ma pewien zmiennoœæ ów puszka metalowa wci¹¿ mog¹ byæ wywo³any ten nowy uporz¹dkowanie od skrypty d³u¿ne oprócz inny struny mieæ znikn¹³.
Fatalny Struna...
To jest ten fatalny struna Mam kiedykolwiek widzia³ w mój ¿ycie...
Jeœli ty don't wierzyæ mi,
"trzaskaæ ono w" i patrzeæ na ten wynikn¹æ,
Najpierw to podobne do pewien b³êdnie t³umaczyæ, albo niemo¿liwy, oprócz to jest nie.

Interpretacja Koniuszek:
| wskaŸnik= | œrodek= | ring= | ma³y palec= |
Ten najwy¿sza oferowana cena droga wobec graæ pewien struna jest jednak¿e ty czuæ najliczniejszy wygodny rezygnowaæ, chocia¿ JA zawsze próbowaæ wobec umieszczaæ siebie w górze pod k¹tem an ³atwy zmieniaæ do najbli¿szy struna podobny...
Interpretacja pewien "G" rezygnowaæ palce 3,2,4 umo¿liwia an prawie bezpoœredni przelew wobec "C" rezygnowaæ palce 3,2,1
Graæ an " pewien" rezygnowaæ palce 2,3,4 jeœli jesteœ zamierzaæ an "E" 2,3,1, najbli¿szy, zawsze próbowaæ wobec umieszczaæ sam w górze. Przyk³ady poni¿ej...
wskaŸnik= œrodek= ring= ma³y palec=

G fr- otworzyæ
G B DEMARCHE G B G
C fr- otworzyæ
x C E G C E
PEWIEN fr- otworzyæ
x PEWIEN E PEWIEN C# E
E fr- otworzyæ
E B E G# B E